Uslovi prodaje

Nakit Mint

Uslovi prodaje

Osnovni uslovi

Opšti uslovi poslovanja Nait Mint prodavnice, www.nakitmint.rs, utvrđeni su uslovima prodaje, koje realizuje Nakit Mint. Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice detaljnije su utvrđeni po oblastima kojima možete pristupiti klikom na željenu oblast. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između Nakit Mint-a i potrošača.

Internet prodavnica je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Nakit Mint. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici.


Porudžbine

Proizvode možete poručiti na sledeće načine:
(a) telefonom na broj: +381 61 22 48 977 (besplatan poziv).
(b) putem Interneta, na web stranici www.nakitmint.rs

Sve porudžbine podležu ograničenjima raspoloživosti zaliha. Nakit Mint će obavestiti kupce što je pre moguće o svakom nestanku zaliha.

Nakit Mint zadržava pravo potpunog ili delimičnog odbijanja porudžbine, ili pravo da zatraži avansno plaćanje vrednosti porudžbine, u slučaju otkrivanja slabije kreditne sposobnosti potencijalnog kupca.

Isporuka robe

Isporuka se vrši isključivo za adrese na teritoriji Republike Srbije. Nakit Mint će uložiti sve napore kako bi isporučio proizvode na adresu navedenu u Vašoj porudžbenici, u roku od pet (5) radnih dana po ceni od 230,00 RSD (standardna dostava).

Nakon potvrde, Vaša porudžbina ulazi u status obrade u kojoj se utvrđuje da li je traženi artikal dostupan. Period obrade porudžbine je najčešće 2-3 radna dana. Ukoliko Vaša porudžbina sadrži više od jednog artikla, može se desiti da vam celokupna porudžbina stigne u više pošiljki, sa par dana razmaka.

Vršimo isporuku na adresu navedenu u porudžbenici na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa kurirskim službama AKS i PostExpress.

Ukoliko Vaša poružbina prelazi iznos od 10.500,00 RSD standardna isporuka je besplatna.

Vršimo isporuku na adresu navedenu u porudžbenici na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa kurirskim službama AKS i PostExpress.

Ako, iz određenog razloga ili zbog više sile, gore pomenuto poželjno vreme isporuke ne može biti ispoštovano, bićete blagovremeno obavešteni.

Do odstupanja i produženja može doći ukoliko primalac nije na adresi kod pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prilikom prijavljivanja na sistem ili nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče.

Vaša obaveza je da pošiljku po prijemu proverite i odmah po prijemu, a najkasnije u roku od 24h prijavite nepravilnosti na broj +381 61 22 48 977 ili e-mail office@nakitmint.rs.

Ako želite da se isporuka Proizvoda ili Usluga vrši na drugačiji način od onoga kog predviđa Nakit Mint takav zahtev morate dostaviti firmi Nakit Mint, ukoliko isti bude prihvaćen, platiti sve povezane troškove.

Vlasništvo nad Proizvodima i svi obuhvaćeni rizici prenose se na Vas u trenutku kada ih primite.

Vraćanje robe

1.1. Imate pravo na vraćanje bilo koje robe koja Vam ne odgovara u roku od 14 dana od dana prihvatanja isporuke – na način kako je definisano u delu Procedura za povraćaj sredstava.

1.2. Vi ste odgovorni za proveru količine i kvaliteta robe prilikom isporuke i, u slučaju neispravne ili nesaobrazne robe, dužni ste da o tome odmah, bez odlaganja po prijemu robe obavestite Nakit Mint. Ako je proizvod koji ste kupili zaista neispravan, Nakit Mint ga može popraviti ili zameniti ili Vam vratiti novac u skladu sa Vašim zakonskim pravima na način kako je definisano u delu Procedura za povraćaj sredstava.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona +381 61 22 48 977 ili nam pošaljite na email adresu office@nakitmint.rs podatak Vašeg broja računa/otpremnice, i broj dinarskog tekućeg računa.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Obaveštenje o načinu i prijemu reklamacija

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381 61 22 48 977. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate na +381 61 22 48 977.

Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je pravno ili fizičko lice od kog je potrošač kupio robu.

Potrošač je fizičko lice koje je kupilo robu od prodavca u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Potrošač izjavljuje reklamaciju na nesaobraznost robe Prodavcu.

Podavac snosi odgovornost za eventualnu nesaobraznost kupljene robe ukoliko ista ne odgovara specifikaciji proizvođača.

Ako je roba nesaobrazna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca da se otklone sve nesaobraznosti bez naknade, na prvom mestu popravkom ili zamenom, a zatim da zahteva odgovarajuće umenjenje cene ili da raskine ugovor. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Svaku popravku ili zamenu Prodavac je obavezan da izvrši u roku od 15 dana odnosno u roku 30 dana (za tehničku robu) od dana prijema reklamacije (ovaj rok može biti produžen u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača) i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila specifikaciji proizvođača, naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može ostvariti pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u roku ili ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu bez značajnih neugodnosti za potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koji se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Rok od dve godine se računa od datuma prodaje robe potrošaču, koji datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u prodavnici, odnosno otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a popravka je moguća uz izričitu saglasnost potrošača. Po isteku roka od 6 meseci nesaobraznost robe u trenutku prelaska rizika dokazuje potrošač.

Nemogućnost potrošača da dostavi originalnu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

1. Telefonom na broj: +381 61 22 48 977

2. Elektronskom poštom, na elektronsku (email) adresu Prodavca: office@nakitmint.rs

3. Pisanim putema na adresu: Nakit Mint, Rige od Fere 8, 32300 Gornji Milanovac, Srbija

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a nakasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu, predlogom za njegovo rešavanje i rokom u kom će reklamacija biti rešena, a rešenje reklamacije je moguće samo uz prethodnu saglasnot potrošača.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Stoga će Kupca svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Cene proizvoda i načini plaćanja

Sve cene su izražene u dinarima. Firma Nakit Mint nije u sistemu PDV-a, pa je u cenu uračunat PDV od 0 posto. Cena ne uključuje troškove prevoza. Nakit Mint može promeniti cene proizvoda bez prethodnog obaveštenja. Nakit Mint neće menjati cene nakon izvršene potvrde Vaše porudžbine.

Vi ćete platiti cenu Proizvoda koja važi u trenutku slanja porudžbine u domaćoj valuti.

U mogućnosti ste da odaberete jedan od sledećih načina plaćanja:

Fakturisana vrednost se može platiti u gotovini prilikom preuzimanja robe ili ranije uplatnicom na šalteru pošte ili neke od banaka.

Plaćanje je moguće isključivo u valuti RSD.

Nije moguće plaćanje na odloženo čekovima banaka.

Ukoliko je adresa za isporuku proizvoda drugačija od one koja je navedena na fakturama, tada fakturisane cene moraju biti plaćene pre isporuke.

Politika privatnosti

1. Zašto su nam potrebni Vaši lični podaci?

Nakit Mint koristi informacije prikupljene u interakciji sa Vama i drugim kupcima kao i od nekih trećih lica koje joj pomažu u ostvarivanju svog cilja da pruži najkvalitetnije proizvode i usluge.

Nakit Mint poštuje pravo na privatnost svojih onlajn posetilaca i prepoznaje značaj zaštite informacija prikupljenih o njima. U tom smislu, ustanovili smo procedure kojima omogućavamo da Vaši lični podaci budu obrađeni na odgovoran način.

Ova politika o privatnosti Vas informiše o vrsti materijala koji prikupljamo i o tome kako ga prikupljamo; o razlozima zbog kojih ga prikupljamo i koristimo; o Vašim pravima i izborima u vezi sa našim korišćenjem Vaših podataka; o načinu na koji se vaši podaci obrađuju i o tome sa kim mogu da se razmenjuju; i koliko dugo čuvamo vaše podatke, itd. Molimo Vas da je pažljivo pročitate.

DEFINICIJE:

Po definiciji lični podaci predstavljaju bilo kakve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati. Lice koje se može identifikovati je ono lice koje se može identifikovati direktno ili indirektno, konkretno upućivanjem na obeležje kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na jedan ili više faktora koji su karakteristični za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

Kada koristimo izraz „obrada“, mislimo na bilo koju radnju ili skup radnji koje se vrše na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bilo da su automatizovane ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizovanje, strukturiranje, skladištenje, adaptacija ili izmena, pretraživanje, konsultovanje, korišćenje, obelodanjivanje putem prenosa, širenja ili stavljanja na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

2. Ko kontroliše podatke?

Nakit Mint određuje svrhu i način obrade Vaših ličnih podataka. U skladu sa svojom zakonskom obavezom, kontrolor podataka je pravno odgovoran za skladištenje i korišćenje ličnih podataka u računarskim ili štampanim datotekama.

Kontakt podaci:

Nakit Mint

Rige od Fere 8, 32300 Gornji Milanovac
Srbija
PIB: 111997507
Tel.: +381 61 22 48 977

E-mail: office@nakitmint.rs

Nakit Mint ne zapošljava službenika za zaštitu podataka. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa privatnošću ili ako imate bilo kakve upite u vezi sa ličnim podacima koje ste nam dali, ljubazno vas molimo da kontaktirate kompaniju Nakit Mint.

3. Koji lični podaci se prikupljaju?

Sve naše aktivnosti se zasnivaju na strogim etičkim principima i zakonskim zahtevima, i posvećeni smo zaštiti privatnosti svih posetilaca našeg web sajta. Iz ovog razloga, način na koji prikupljamo i skladištimo informacije, uključujući i lične podatke, zavisi od načina na koji se naš web-sajt i sa njim povezane usluge koriste. Mi ne prikupljamo nikakve osetljive podatke o Vama.

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu i poslali Vam je na kućnu adresu potrebni su nam: Vaše ime i prezime, adresa, grad, e-mail i broj telefona.

U ime Nakit Mint obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Nakit Mint koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Nakit Mint će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste koje koristimo za marketinške kampanje.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

3.1. Podaci prikupljeni kroz vašu interakciju sa nama

Na našem web sajtu mogu se koristiti razne tehnologije da bismo ih poboljšali i učinili jednostavnijim, efikasnijim i bezbednijim. Takve tehnologije mogu da dovedu do automatskog prikupljanja ličnih podataka. Primeri takvih tehnologija obuhvataju kolačiće i web analitiku.

3.1.1. Podaci o putanji biranja

Kada posetite naš web-sajt, podaci se šalju sa Vašeg pretraživača na naš server. Ovi podaci nam omogućuju da optimizujemo naše usluge i da poboljšamo vaše iskustvo na našem web-sajtu. Podatke automatski prikupljamo i skladištimo.

Možemo da prikupljamo informacije o Vašem računaru radi administracije sistema i da prenosimo zbirne informacije za potrebe interne marketinške analize. To su podaci o aktivnostima i obrascima pretraživanja naših korisnika i mogu da obuhvate sledeće:

· IP adresu posetioca

· Datum i vreme posete

· Referentnu URL adresu (sajt sa kojeg je posetilac upućen)

· Posećene stranice i kretanje korisnika na našem veb-sajtu

· Informacije o korišćenom pretraživaču (vrsta, verzija, operativni sistem, itd.)

3.1.2. Kolačići

Na našem web-sajtu koristimo kolačiće. Molimo vas da pročitate našu Politiku o kolačićima da biste saznali više o našem korišćenju kolačića i politici privatnosti učesnika čije alatke za web analizu koristimo.

Kada kupujete nešto u našoj onlajn prodavnici, kada kreirate nalog kod nas, ili sklapate bilo koji drugi oblik ugovora sa nama, mi ćemo obraditi Vaše uobičajene lične podatke u tu konkretnu svrhu. Takođe, možemo i da obradimo Vaše uobičajene lične podatke ako npr. imate upit ili slično koji prethodi vašoj odluci da sklopite ugovor sa nama.

4. Obelodanjivanje ličnih podataka

Postupanje sa Vašim podacima sa najvećom pažnjom i poverljivošću je jedan od naših osnovnih principa. Ako to zahteva zakon, Vaši podaci mogu da budu obelodanjeni trećim licima. Ove usluge obuhvataju usluge potvrđivanja identiteta, hostinga i održavanja, usluge analize, usluge slanja e-mailova, usluge isporuke, usluge obrade platnih transakcija, proveru likvidnosti, adrese i e-maila.

Vaše informacije možemo da obelodanimo u onoj meri u kojoj smo obavezani da obelodanimo ili podelimo Vaše lične podatke da bismo ispunili zakonsku obavezu ili naloge Suda ili bilo kog drugog tela nadležnog zakonodavstva, ili da bismo sproveli ili primenili našu politiku privatnosti i druge sporazume; ili da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost Nakit Mint-a, naših zaposlenih, naših kupaca ili drugih. Ovo obuhvata razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.

Ako nam dajete Vaše lične podatke preko naših web sajta ili drugim kanalima, to činite na isključivo dobrovoljnoj osnovi. Ako odlučite da ne želite da date tražene informacije, možda vam neće biti na raspolaganju razne pogodnosti za klijente

Svojim ličnim podacima možete da pristupite i da ih menjate bilo kada tako što ćete se prijaviti na svoj nalog na www.nakitmint.rs i uneti podatke o profilu svog naloga. Kliknite na „Moj profil“ ili „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim ličnim podacima.

Ako je došlo do promene bilo koje informacije koju ste nam dali, npr. ako ste promenili svoju e-mail adresu ili druge kontakt detalje, ili ako želite da otkažete svoju registraciju kod nas, molimo Vas da nas o tome obavestite tako što ćete urediti svoje podatke na stranicama “Moj profil“ ili „Moj nalog“ ili tako što ćete nam poslati imejl u kojem ćete navesti te izmene na: office@nakitmint.rs

Uglavnom, imate sledeća prava:

4.1. Pravo da zahtevate pristup Vašim ličnim podacima

Imate pravo da dobijete pristup nekim od ličnih podataka koje ste dali kompaniji Nakit Mint. Pojedinosti informacija o Vama koje imamo i obrađujemo, uključujući svrhu u koju se koriste, možete zahtevati tako što ćete nam pisati na: office@nakitmint.rs

Svojim ličnim podacima možete da pristupite i tako što ćete se prijaviti na Vaš Nakit Mint nalog preko www.nakitmint.rs i uneti podatke o profilu Vašeg naloga. Kliknite na „Moj profil“ ili „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim ličnim podacima.

4.2. Pravo da izmenite i/ili izbrišete svoje lične podatke

Imate pravo da zahtevate ispravku, dodavanje, brisanje ili blokadu Vaših sačuvanih ličnih podataka. Da biste to učinili, pošaljite zahtev na: office@nakitmint.rs. Bez nepotrebnog odlaganja prijema Vašeg zahteva, ispunićemo zahtev u zahtevanom obimu. Ako, iz bilo kog razloga, ne možemo da ispunimo Vaš zahtev, mi ćemo Vas kontaktirati.

4.3. Pravo da ograničite obradu Vaših ličnih podataka.

U posebnim okolnostima, imate pravo da ograničite obradu Vaših ličnih podataka. Da biste zatražili ograničenje, molimo vas da nas kontaktirate na: office@nakitmint.rs

4.4. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primate Vaše lične podatke (koji se odnose samo na Vas) u strukturiranom, uobičajenom i mašinski-čitljivom formatu („prenosivost podataka“), i imate pravo da prenesete ove podatke na drugi kontroler podataka. Da biste zatražili prenosivost podataka, molimo vas da nas kontaktirate na: office@nakitmint.rs

4.5. Pravo da se usprotivite obradi Vaših ličnih podataka i da se odjavite

Imate pravo da zatražite od nas da ne obrađujemo Vaše lične podatke kada se obrada zasniva na legitimnom interesu koji Nakit Mint sledi, npr. za marketinške potrebe. U ovoj politici privatnosti obaveštavaćemo Vas ako nameravamo da koristimo Vaše podatke u takvu svrhu ili ako nameravamo da obelodanimo Vaše informacije bilo kom trećem licu u takvu svrhu. Vaše pravo da se usprotivite možete da sprovedete bilo kada tako što ćete nas kontaktirati na: office@nakitmint.rs ili pisanim putem na poštansku adresu koja se nalazi na kraju ovog dokumenta.

Imejlovi koje vam Nakit Mint šalje a koji sadrže bilten ili marketinški materijal, uključuju i opciju da se odjavite tako što ćete slediti uputstva navedena u e-mailu. Ako ne želite da primate e-mailove od nas, možete jednostavno kliknuti na link za odjavljivanje i mi ćemo prestati da Vam šaljemo imejlove.

Za sve ostale vrste poruka koje možete da primate od nas, kao što su objave u vezi sa održavanjem ili obaveštenja administrativne prirode, njihov prijem se može prekinuti samo brisanjem naloga. Ove poruke su obavezan deo korisničkog naloga i s tim u vezi korišćenja našeg web sajta. Da biste izbrisali svoj nalog, kontaktirajte office@nakitmint.rs.

4.6. Pravo da bilo kada povučete Vašu saglasnost

Imate pravo da bilo kada povučete Vašu saglasnost za našu obradu Vaših ličnih podataka. Povlačenje saglasnosti ipak neće uticati na zakonitost obrade koja je zasnovana na saglasnosti pre njenog povlačenja. Da biste povukli svoju saglasnost, kontaktirajte nas na office@nakitmint.rs.

Ako želite da povučete svoju saglasnost za primanje promotivnih obaveštenja i ponuda uopšte, uključujući putem redovne pošte, e-maila, SMS-a, telefona ili bilo kojim drugim elektronskim putem, to možete da učinite bilo kada pisanim putem na Nakit Mint, Rige od Fere 8, 32300 Gornji Milanovac, sa naznakom „Zaštita podataka“, ili slanjem imejla na office@nakitmint.rs. Ukoliko imamo bilo kakvih nedoumica u vezi sa Vašim identitetom, možemo zatražiti od Vas da se identifikujete.

4.7. Uslovi i/ili ograničenja u vezi sa vašim pravima

Mogu da postoje uslovi ili ograničenja u vezi sa vašim prethodno navedenim pravima. Stoga, nismo u mogućnosti da garantujemo vaše pravo na prenosivost podataka jer to zavisi od konkretnih okolnosti aktivnosti obrade.

Kontakt podaci
Slobodno nam se obratite ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom politikom privatnosti ili obradom vaših ličnih podataka.

Kontrolor podataka:
Nakit Mint
Rige od Fere 8, Gornji Milanovac

Korisnički servis:
E-mail: office@nakitmint.rs
Telefon: +381 61 22 48 977

Podatke o ličnosti lica mlađih od 18 godina ne prikupljamo sa namerom. Ako utvrdimo da smo nenamerno prikupili podatke o ličnosti osobe mlađe od 18 godine, takvi podaci će odmah biti uklonjeni iz naše evidencije. Ukoliko ste mlađi od 18 godina, kontaktirajte nas preko roditelja ili staratelja jer ne možemo sakupljati i koristiti Vaše podatke o ličnosti bez izričite saglasnosti Vašeg roditelja ili staratelja.

IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ako promenimo način na koji rukujemo Vašim podacima o ličnosti, ažuriraćemo ovu Politiku privatnosti. Zadržavamo pravo izmene naših praksi i ovog Obaveštenja u bilo kom trenutku, te Vas stoga molimo da često proveravate da li postoje nova ažuriranja ili izmene naše Politike privatnosti.

Ova stranica je poslednji put ažurirana dana 14.10.2020.